/ , / / enofrigo /

[]

Enofrigo


Base Kit BM 1400; 4 GN1/1, +30/+80 C,
Base Kit BM 2000; 6 GN1/1, +30/+80 C,
KIT TANGO BM (1000); 3 GN1/1, +30/+80 C,
KIT RF TANGO (1000); 3 GN1/1, +2/+7 C
KIT RF TANGO 1400; 6 GN1/1, +2/+7 C
KIT RF TANGO 1400; 4 GN1/1, +2/+7 C
| | | | | | | | |

. @Mail.ru    PR